หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย. 2558
 
 
   
 
 
 
 
 
 
สื่อรณรงค์และป้องกันยาเสพติด [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
คู่มือประชาชน [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 15 
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 49 
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลแม่หละ [ 5 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 59 
ประกาศผลการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาชื้อรถกระเช้าไฟฟ้า [ 4 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 176 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลความสารของราชการ 5 เรื่อง [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 107 
ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องการกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับก [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 166 
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 171 
ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 34 
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลแม่หละ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 162 
ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 32 
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 178 
ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 [ 25 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 36 
 
 
 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองบัวเหนือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการสำนักปลัด [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวใต้ โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วาเล่ย์ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าสายลวด คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแม่สอด - เมียวดี (Maesot-Myawaddy Bor [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดาง [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดาง ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.10 บ้านใหม่ริมเมย [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่กาษา สำรวจและ ประมาณการโครงการขยายเขตไฟฟ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งหลวง โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้องฟ้า โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท้องฟ้า รุ่นที่ 2 / 2562 ภายใต้กิจกรรม : อบรมคุณธรร [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่จะเรา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใน [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
 
 

ผ้าพันคอ หรือผ้าพาดบ่า


หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์
 
 
 
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
การจัดอบรมหลักสูตรกฎหมายและระเบียบสำหรับงานการคลัง รุ่นที่ 9 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคฯ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
ด่วนที่สุด รายงานการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร \"การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\" [ 24 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลของ อปท. และการบันทึกข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2  [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 227 
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานการติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2562 [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด โครงการขับเคลื่อนอาหารและโภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืนจังหวัดตาก [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผล (e-plan) [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด การดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดขยะ ปี 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
การประชุมตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 106 
 
 
 
แจ้งการเปิดระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2866 [คู่มือฯ]  [ 23 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ และเข้ารับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/2867  [ 23 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2871  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด กพส. มท 0816.3/ว2870  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.6/ว2841  [ 22 ก.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรช่อสะอาด กศ. มท 0816.5/ว2869  [ 22 ก.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.34/ว28  [ 22 ก.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว27 [แบบสรุปรายชื่อฯ]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
แจ้งเร่งรัดติดตามการประเมินผลปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 ก.ค. 2562 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
 
 
สอบถามตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 296  ตอบ 1  
รักท้องถิ่น (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 750  ตอบ 1  
สอบถามข้อมูลหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง (13 ต.ค. 2559)    อ่าน 568  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.วังหิน อยากกลับบ้าน (23 ก.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.แม่ระมาด สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.อุ้มผาง แจ้งปรับหน้าเว็บ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ท้องฟ้า โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต. (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.แม่จัน แผนที่แบ่งเขตหมู่บ้าน (27 มิ.ย. 2562)    อ่าน 32  ตอบ 0
อบต.แม่อุสุ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ยกกระบัตร ช่องทางร้องเรียน-ร้องทุกข์ (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 1
 
 
  ท่านต้องให้ อบต. แม่หละ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player