หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ใช้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
ประกาศ เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านแม่ออกผารู [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการบริหาร [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตจคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาฯ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ เรื่องกำหนดกองราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ [ 8 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2