หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสังเขตร์ เทาวิวัฒนาการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายทยากร รุจนวรางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพรรณาภรณ์ ก๋องมั่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศุภกิตติ์ สีด้วง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางรตนพร กันธวัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพงศกรณ์ บุลย์ประุมข
นักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายสังเขตร์ เทาวิวัฒนาการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายทยากร รุจนวรางกูร
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร