ท่านต้องให้ อบต. แม่หละ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 3 )
30.00%
ด้านการคมนาคม ( 3 )
30.00%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
30.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 0 )
0.00%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
10.00%